Vertalen.nl is now Powerling !

Technisch vertalen

Consistente technische vertalingen

Jaar­lijks ver­wer­ken wij hon­derd­dui­zen­den woor­den aan tech­ni­sche spe­ci­fi­ca­ties, bestekken, veiligheidsprocedures en hand­lei­din­gen voor eind­ge­brui­kers en ser­vi­ce­tech­nici – van hor­loge tot ener­gie­cen­trale. En van werk­tuig- en machi­ne­bouw tot high­tech-appa­ra­tuur voor de medi­sche sec­tor.

Wij beschikken over een inhouse ter­mi­no­lo­gie­da­ta­base die inmiddels ruim 500.000 technische vaktermen telt in vele talen. Op deze manier bouwen wij klant­spe­ci­fiek taal­ma­te­ri­aal op – dit zorgt voor consistente vertalingen en kostenbesparing.

  • Op VERTALEN.NL kunt u bouwen!

    Ons team van vakbekwame beroepsvertalers is o.a. gespecialiseerd op het gebied van mili­eu­tech­niek, recy­cling, gebou­we­n­in­te­gra­tie, ver­keers­lei­dings­dien­sten voor de scheep­vaart, con­ven­ti­o­nele ener­gie­pro­duc­tie, duur­zame ener­gie­bron­nen en druk­tech­niek.

© Vertalen.nl 2018