Vertalen.nl is now Powerling !

Financieel vertalen

Professionele financiële vertalingen

Wij hebben jarenlange ervaring met het vertalen van finan­ci­eel-juri­di­sche stuk­ken voor accoun­tants, belas­ting­ad­vi­seurs en admi­ni­stra­tie­kan­to­ren.

Van jaar­ver­slag, jaar­re­ke­ning en audi­ting tot balans of winst- en ver­lies­re­ke­ning – en van pen­si­oen­ver­ze­ke­ring tot arbeids­rech­te­lijke onder­wer­pen. Wij beheer­sen regels, ter­mi­no­lo­gie en hebben toe­gang tot de meer­ta­lige juri­di­sche en ter­mi­no­lo­gi­sche data­ban­ken van de EU, de docu­men­ta­tie van de Com­mis­sion de Lexi­co­lo­gie Comp­ta­ble en EUR-Lex. Finan­ci­eel ver­ta­len biedt wei­nig speel­ruimte en ver­eist een strakke en des­kun­dige aan­pak.

  • financiele-vertalingen-vertalen.nl
  • Professioneel en competent

    Onze finan­ci­eel ver­ta­lers vol­doen aan de Inter­na­ti­o­nal Finan­cial Repor­ting Standards (IFRS), de Euro­pese norm voor de finan­ci­ële ver­slag­leg­ging.

© Vertalen.nl 2018