Vertalen.nl is now Powerling !

Software vertalen

Software en ICT-vertalingen

ICT-vertalingen vormen een belangrijk aandeel in ons jaarlijkse vertaalwerk. Hiertoe behoren onder meer apps voor mobiele telefoons, (delen van) administratiepakketten, navigatieprogramma’s en werktuigbouwkundige besturingssoftware. Door onze jarenlange ervaring met het vertalen van software hebben wij een speciale werkprocedure ontwikkeld waarin alle aspecten van het lokaliseren van de software aan de orde komen. Wij verwerken veel verschillende bestandsformaten en zorgen voor een naadloze aansluiting van de vertaalde software op web- of HTML-geba­seerde helpom­ge­vin­gen, hand­boe­ken, autho­ring-tools en tests.

Soft­ware moet niet alleen tech­nisch maar ook taal­kun­dig aan­slui­ten op het bestu­rings­sys­teem (OS, Windows, enz.). Alle menuop­ties moe­ten con­sis­tent wor­den ver­taald en de snel­toet­sen van de func­ties moe­ten een een­dui­dige toe­wij­zing krij­gen. Wij zorgen ervoor dat de ver­ta­lin­gen van het help­sys­teem en het gebrui­kers­hand­boek perfect op elkaar aan­slui­ten.

Bedrijven waarvoor wij software vertalen, vragen ook vaak om hun website of webshop te laten vertalen.

  • Uitgebreide ervaring op het gebied van ICT-vertalingen

    Orga­ni­sa­ties waar wij ICT-vertalingen voor hebben verzorgd zijn o.a. de lan­de­lijke over­heid (DigiD), lokale over­he­den, soft­wa­re­bedrijven (unit4) en uni­ver­si­tei­ten (TU Twente).

  • Software_vertalen_ICT_vertalingen_vertalen.nl
© Vertalen.nl 2018