Vertalen.nl is now Powerling !

Medisch vertalen

Nauwkeurige medische vertalingen

Medisch vertalen is één van onze specialismen. Van bij­slui­ters en medi­sche bro­chu­res tot soft- en firm­ware, hand­boe­ken en gebruiks­aan­wij­zin­gen van com­plexe medi­sche appa­ra­tuur voe­ren wij ver­taal­pro­jec­ten uit. Innovatief, consistent en up-to-date.

Onze inter­na­ti­o­naal ope­re­rende klan­ten zijn afkom­stig uit de far­ma­ceu­ti­sche indu­strie, zijn pro­du­cen­ten van medi­sche hard- en soft­ware en labo­ra­to­ria. Maar ook weten­schap­pe­lijke tijd­schrif­ten, zie­ken­hui­zen, fond­sen, bedrij­ven uit de sec­tor van alter­na­tieve genees­wij­zen en stich­tin­gen maken gebruik van onze diensten.

  • Uitgebreide ervaring op het gebied van medische vertalingen

    Medi­sche ter­rei­nen waarop wij de afge­lo­pen jaren uit­ge­breide en gespe­ci­a­li­seerde erva­ring hebben opgebou­wd zijn onder andere: radio­lo­gie, onco­lo­gie, dia­be­tes, bra­chy­the­ra­pie, nucle­aire genees­kunde, pro­the­sen en ver­van­gende gewrich­ten, prog­nos­ti­sche gen­ex­pres­sie­pro­fi­le­ring en mul­ti­gene mole­cu­laire dia­gnos­tiek.

  • medisch vertalen_vertalen.nl
© Vertalen.nl 2018