Vertalen.nl is now Powerling !

Disclaimer | Colofon

Colofon

Tek­sten: VERTALEN.NL
Ont­werp: EGM Media

Auteurs­recht

Op ont­werp en alle tek­sten van deze web­site (www.vertalen.nl + www.vertalen.nl/nieuws = het werk) rust auteurs­recht; dit werk is daar­mee als zoda­nig beschermd. Het is niet toe­ge­staan om dit werk in zijn geheel of delen te kopi­ë­ren, te repro­du­ce­ren, te ver­sprei­den of (elek­tro­nisch) op te slaan zon­der voor­af­gaande schrif­te­lijke toe­stem­ming van VERTALEN.NL/World Lan­gu­age Group. Over­tre­ding van het auteurs­recht geldt vol­gens de Neder­landse wet als mis­drijf. In geval van schen­ding van het auteurs­recht kan aan­gifte wor­den gedaan.

Down­load Dis­clai­mer

Down­load Alge­mene Voor­waar­den

© Vertalen.nl 2018