Vertalen.nl is now Powerling !

Chinese vertalingen

Professionele Chinese vertalingen

Chi­nees is de meest gesproken taal ter wereld. Een complexe taal, aangezien je niet kunt spre­ken van “het Chi­nees”. Er is één vari­ant die door vrij­wel iedere inwo­ner van China begre­pen wordt: het Stan­daard­man­da­rijn. De basis voor onze Chi­nese ver­ta­lin­gen.

Via ons part­ner­bu­reau in Shenz­hen zijn wij recht­streeks ver­te­gen­woor­digd in China. Hoog­waar­dige ver­ta­lin­gen zijn gega­ran­deerd. Daar­naast bie­den wij de vak­kun­dige type­set­ting (DTP) van alle soor­ten docu­men­ten in het Chi­nees aan.

  • Chinese vertalingen_vertaalbureau_vertalen.nl
  • Professioneel en competent

    Soms is het praktisch om naast het Chinees ook diverse andere talen te voe­ren. Euro­pese of andere Azi­a­ti­sche talen of een com­bi­na­tie daar­van? Dat hangt af van uw spe­ci­fieke wen­sen. Ook daarbij kunnen wij u van dienst zijn.

© Vertalen.nl 2018