vertalen
Go to Top

Web­si­tes en web­shops ver­ta­len

Competent | Kostenefficiënt | Klantgericht |Innovatief

 

 

U wilt uw markt vergroten?

 Internationaliseren?

Uw webshop of website lokaliseren?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Profiteer van ons specialisme! 

Met het inter­na­ti­o­na­li­se­ren van uw web­shop ver­groot u uw afzet­markt aan­mer­ke­lijk. Maar hoe gaat u dat aan­pak­ken, zeker als uw web­win­kel zeer uit­ge­breid is? Hon­der­den of dui­zen­den pro­duct­spe­ci­fi­ca­ties…, en weke­lijks komen er nieuwe bij. En dan het com­plexe ach­ter­lig­gende sys­teem dat onzicht­baar is, zoals de zoek­woor­den, titels en beschrij­vin­gen. Die maken uw dien­sten en pro­duc­ten immers vind­baar op een mon­di­aal web en zijn voor de zoek­ma­chi­ne­o­p­ti­ma­li­sa­tie (SEO) van levens­be­lang.

Kortom: web­si­tes en web­shops ver­ta­len is een inge­wik­kelde zaak. Maar laat u niet afschrik­ken, want als vak­kun­dige ver­taal­part­ner hel­pen wij u graag bij alle tech­ni­sche en inhou­de­lijke stap­pen. Hoe uit­ge­breid onze dienst­ver­le­ning daar­bij moet zijn, bepaalt u als klant – van een­vou­dig tot com­plex.

Des­ge­wenst stap­pen wij in bij het beschik­baar maken van de con­tent van uw web­shop voor de ver­taal­sla­gen. Wij bie­den u in deze fase een aan­tal moge­lijk­he­den met spe­ci­ale invoeg­toe­pas­sin­gen voor o.a. Word­Press, Magento en Dru­pal. De mark-up- en hyper­text-ele­men­ten blij­ven behou­den in de export­for­ma­ten  XLIFF, XML, YML en YAML. In deze for­ma­ten voe­ren wij de ver­ta­lin­gen uit zodat er aan de look and feel van uw web­shop niets ver­an­dert.

935 web­si­tes en web­shops ver­taald met meer dan 10.000 pro­duct pagina’s
15 tot 40% meer bezoe­kers door vak­kun­dige SEO-loka­li­sa­tie 

 

Waarom wij de beste zijn

 • Kiwa-gecer­ti­fi­ceerd ver­taal­pro­ces vol­gens
      NEN EN 15038
 • Spe­ci­ale Word­Press-plug-ins voor im- en export
 • CMS-geba­seerde ver­wer­kings­for­ma­ten, zoals XML
      en XLIFF
 • Vak­kun­dig SEO-onder­zoek voor alle mark­ten door
      onze e-mar­ke­teer
 • Update-beheer
 • Uit­ge­breid serv­ice­pak­ket
 • Altijd inno­ve­rend

Hoe wij werken

 • Onze werk­wijze voor het loka­li­se­ren van web­shops en web­si­tes is, naast de per­fecte ver­ta­ling gericht op effi­ci­ën­tie, markt­ing en kos­ten­be­spa­ring.  
 • Onze e-mar­ke­ting-spe­ci­a­list doet gericht onder­zoek naar de anders­ta­lige zoek­woor­den met de hoog­ste score voor uw markt of doel­groep. Dat is de basis voor het ver­taal­pro­ces van inhoud en meta-ele­men­ten. 
 • De gelo­ka­li­seerde SEO-ele­men­ten wor­den opge­no­men in de elek­tro­ni­sche ver­taal­om­ge­ving zodat onze ver­ta­lers de zoek­woor­den opti­maal toe­pas­sen in het aan­slui­tende ver­taal­pro­ces.  

Enkele projecten in dit specialisme:

Hoe kunnen wij u helpen?

U wilt uw website of webshop meertalig hebben?

Klik dan op de knop rechts en neem geheel vrijblijvend contact met ons op!