vertalen
Go to Top

Voice-over in alle talen

Competent | Kostenefficiënt | Klantgericht |Innovatief

 

Meertalige voice-over nodig?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Stuur ons uw script, wij doen de rest — van vertaling tot AV-productie!

Voor AV-pro­duc­ties levert VERTALEN.NL niet alleen vak­kun­dige ver­ta­lin­gen, want via onze van alle pro­fes­si­o­nele faci­li­tei­ten voor­ziene part­ner­stu­dio in Hil­ver­sum ver­zor­gen wij tevens de vol­le­dige meer­ta­lige pro­duc­tie van bestaande audio-gui­des, bedrijfspre­sen­ta­ties, voice-overs — uiter­aard met pro­fes­si­o­nele moe­der­ta­lige stem­men (m/v).

U heeft geen omkij­ken meer naar het ver­taal- en pro­duc­tie­pro­ces dat u vol­le­dig aan ons kunt over­la­ten – van ver­ta­len tot AV-mon­tage. Dat ver­staan wij onder full-ser­vice ver­taal­bu­reau!

Uit­ge­breide erva­ring met het hoog­waar­dig ver­ta­len van audio­s­cripts voor multi–
nati­o­nals.
Altijd de juiste stem beschik–
baar voor uw bood­schap

Waarom wij de beste zijn

  • Pro­fes­si­o­nals in ver­ta­len en voice-over
  • Erva­ren beroeps­ver­ta­lers en gecer­ti­fi­ceerd
        ver­taal­pro­ces vol­gens NEN EN 15038
  • High-tech AV- en post­pro­duc­tie­stu­dio

Hoe wij werken

  • Inven­ta­ri­sa­tie van uw eisen en wen­sen.
  • Ver­ta­ling, con­trole en revi­sie van het audio­s­cript.
  • Selec­tie van de juiste stem(men) en pro­duc­tie van het geluids­spoor. Inte­gra­tie in AV-pro­duc­tie voor elek­tro­ni­sche omge­ving en/of beeld- en geluids­dra­ger.

Enkele projecten in dit specialisme:

Hoe kunnen wij u helpen?

U hebt een meertalige voice-over voor een webgebaseerde AV-productie nodig?

Klik dan op de knop rechts en neem geheel vrijblijvend contact met ons op!