vertalen
Go to Top

Tekst­re­dac­tie

Competent | Kostenefficiënt | Klantgericht |Innovatief

 

 

Tekst in perfect Engels, Duits of Frans?

 Begrijpelijk en consistent?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Profiteer van ons specialisme!

Voor tekst­re­dac­tie biedt VERTALEN.NL u drie opties:

Her­schrij­ven van een in een andere taal aan­ge­le­verde tekst. Onze redac­teur con­tro­leert de tekst en geeft aan of de tekst mini­male, nor­male of ingrij­pende revi­sie behoeft. Op basis van deze indi­ca­tie ont­vangt u een offerte van ons.

Ver­ta­len van een Neder­landse tekst in een vreemde taal, waar­bij de ver­ta­ling her­schre­ven moet wor­den zodat deze geheel vol­doet aan de com­mer­ci­ële con­ven­ties van de doel­taal.

Schrij­ven van een anders­ta­lige tekst op basis van een brie­fing van de klant als lei­draad. Deze dient als uit­gangs­punt voor onze tekstschrijver(s). In een afslui­tende redac­tie­ronde bie­den wij u de moge­lijk­heid om uw opmer­kin­gen te ver­wer­ken. Ver­vol­gens ont­vangt u de eind­ver­sie.

Ook slo­gans, punch­li­nes en boi­ler pla­tes wor­den door ons in samen­wer­king met com­pe­tente par­tijen in wil­le­keu­rig welke taal omge­zet, waar­bij wij u veelal twee of meer alter­na­tie­ven bie­den, waar­uit u kunt kie­zen. Daar­bij hou­den wij niet alleen reke­ning met reto­ri­sche figu­ren, zoals alli­te­ra­tie en asso­nan­tie, en ritme en cadens – maar natuur­lijk ook met wat er in uw doel­markt aan con­cep­ten actu­eel leeft.

Spreek via ons per­fect de taal van uw bui­ten­landse klan­ten
Door slechte talen­ken­nis loopt het Neder­landse bedrijfs­le­ven mil­jar­den mis

Waarom wij het beste zijn

  • Erva­ren redac­teu­ren en tekst­schrij­vers met ken­nis
        van de des­be­tref­fende markt
  • Nauw over­leg met de klant

Hoe werken wij

  • Wij luis­te­ren goed naar uw spe­ci­fieke wen­sen en vat­ten deze samen in een hel­dere brie­fing.
  • Uit­voe­ring van de opdracht door een erva­ren redac­teur of revi­sor.
  • Terug­kop­pe­ling naar u en laat­ste cor­rec­tie­ronde.

Enkele projecten in dit specialisme:

Hoe kunnen wij u helpen?

U wilt een anderstalige tekst laten controleren?

Klik dan op de knop rechts en neem geheel vrijblijvend contact met ons op!