vertalen
Go to Top

Tech­nisch ver­ta­len

Competent | Kostenefficiënt | Klantgericht |Innovatief

 

 

Internationaal wegenbouw–
project?

Prestatiebeschrijving voor werken in Brazilië, China of Rusland?

Op VERTALEN.NL kunt u bouwen!

Uw tech­nisch bedrijf gaat pro­jec­ten in het bui­ten­land uit­voe­ren. Of met uw inno­va­tieve en veel­be­lo­vende pro­duct wilt u de wereld­markt betre­den. U wilt inschrij­ven op de aan­be­ste­ding van een Euro­pees wegen­bouw­pro­ject.

Dan loopt u al snel tegen een of meer taal­bar­ri­è­res aan: docu­men­ta­tie, hand­lei­din­gen, bestek­ken, vei­lig­heids­pro­ce­du­res, pres­ta­tie­be­schrij­vin­gen moe­ten ver­taald wor­den – niet alleen onbe­ris­pe­lijk maar ook vlot en kos­ten­ef­fi­ci­ënt.

Maar ook als het gaat om werk­tuig- en machi­ne­bouw of high­tech-appa­ra­tuur voor de medi­sche sec­tor vindt u in VERTALEN.NL een solide ver­taal­part­ner.

Jaar­lijks ver­wer­ken wij hon­derd­dui­zen­den woor­den aan tech­ni­sche spe­ci­fi­ca­ties, hand­lei­din­gen voor eind­ge­brui­kers en ser­vi­ce­tech­nici – van hor­loge tot ener­gie­cen­trale.

Met onze unieke werk­wijze bij het tech­nisch ver­ta­len bou­wen wij klant­spe­ci­fiek taal­ma­te­ri­aal op. Daar­door pro­fi­teert u als tech­ni­sche klant bij lang­lo­pende pro­jec­ten van een pro­gres­sief kos­ten­be­spa­rings­po­ten­ti­eel.

Ons team van vak­be­kwame beroeps­ver­ta­lers kan bogen op bewe­zen kwa­li­teit, com­pe­ten­tie en kunde. Onze ter­mi­no­lo­gie­da­ta­base bevat ruim 500.000 ingan­gen op het gebied van o.a. mili­eu­tech­niek, recy­cling, gebou­we­n­in­te­gra­tie, ver­keers­lei­dings­dien­sten voor de scheep­vaart, con­ven­ti­o­nele ener­gie­pro­duc­tie, duur­zame ener­gie­bron­nen en druk­tech­niek.

Kortom: als het om tech­niek gaat, kunt u op VERTALEN.NL bou­wen.

Inhouse data­base met meer dan 500.000 tech­ni­sche vak­ter­men.

Dui­zen­den pagina’s tech­ni­sche tekst per jaar.

Hand­ling van multi-for­mat-pro­jec­ten.

 

 

Waarom wij het beste zijn

 • Uit­ge­breide tech­ni­sche erva­ring – van auto­mo­tive
      tot lucht­vaart
 • Multi-for­maat-hand­ling – van MS Office tot Auto­Cad
 • Gecer­ti­fi­ceerd ver­taal­pro­ces vol­gens de
      Euro­pese norm EN 15038
 • Erva­ren team van vak­kun­dige tech­ni­sche
      beroeps­ver­ta­lers
 • Meer dan 25 jaar erva­ring
 • Klant­ge­richt en kos­ten­ef­fi­ci­ënt
 • Wij bie­den een over­stap­ser­vice met eco­no­misch voor­deel

 

Hoe wij werken

 • Wij wer­ken altijd bin­nen strakke tijd­lij­nen en met ter zake kun­dige beroeps­ver­ta­lers – in de avond­uren en week­ein­den als het tijd­kri­ti­sche pro­jec­ten betreft.
 • Wij ana­ly­se­ren docu­men­ten op vak­ge­bied en vak­ter­mi­no­lo­gie als een van de voor­be­rei­dings­stap­pen en maken docu­men­ten ver­taal­k­laar.
 • Per klant hou­den wij al het bij­be­ho­rende tech­ni­sche taal­ma­te­ri­aal nauw­keu­rig bij in onze gea­van­ceerde ver­taal­om­ge­ving.

Enkele projecten in dit specialisme:

Hoe kunnen wij u helpen?

U wilt technische documentatie laten vertalen?

Klik dan op de knop rechts en neem geheel vrijblijvend contact met ons op!