vertalen
Go to Top

SEO-loka­li­sa­tie

Competent | Kostenefficiënt | Klantgericht |Innovatief

 

 

Vindbaar op Google, Bing en Yahoo?

…in de taal van uw buitenlandse markten?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Dat u een meer­ta­lige inter­netwin­kel hebt is één. Het inbed­den in de elek­tro­ni­sche bui­ten­landse markt is mis­schien wel van veel gro­ter belang. Uw pro­duc­ten en dien­sten zijn dan immers vind­baar voor con­su­men­ten. Wat dus zou moe­ten gebeu­ren voor­dat de ver­ta­ling van een web­shop wordt opge­start, is het ver­rich­ten van onder­zoek naar hoog­waar­dige zoek­woor­den voor de bui­ten­landse markt.

VERTALEN.NL biedt u deze ser­vice in een totaal­pak­ket. Met een spe­ci­ale appli­ca­tie extra­he­ren wij de tekst­ele­men­ten van een bestaande inter­netwin­kel in XML of XLIFF op drie niveaus uit het CMS: de meta-infor­ma­tie, de gebrui­kers­in­ter­face en de pro­duct­sets.

Ver­vol­gens ver­richt onze e-mar­ke­ting­spe­ci­a­list onder­zoek naar de anders­ta­lige zoek­woor­den met de hoog­ste score voor de des­be­tref­fende bran­che. Aan­slui­tend wor­den de SEO- en ove­rige meta-ele­men­ten door onze ver­ta­lers ver­taald, geba­seerd op de door onze mar­ke­ting­spe­ci­a­list samen­ge­stelde zoek­woor­den­lijst. Ten­slotte wor­den de pro­duct­sets omge­zet waar­bij zoveel moge­lijk gebruik wordt gemaakt van de zoek­woor­den.

De term SEO-loka­li­sa­tie komt uit de koker van VERTALEN.NL, naar aan­lei­ding van onze prak­tijk­er­va­ring, die aan­sluit op de CMS-soft­ware van deze tijd. Daad­wer­ke­lijk inter­na­ti­o­na­li­se­ren van uw inter­netwin­kel doet u dus snel, effec­tief en kos­ten­ef­fi­ci­ënt met ons!

Ruim 950 web­si­tes en web­shops gelo­ka­li­seerd met meer dan 10.000 productpagina’s
15 tot 40% meer bezoe­kers door vak­kun­dige SEO-loka­li­sa­tie

Waarom wij de beste zijn

 • Vak­kun­dig e-mar­ke­ting­on­der­zoek naar hoog­waar­dige
      zoek­woor­den voor alle mark­ten 
 • Assis­ten­tie bij extrac­tie van de con­tent van web­shops
      en web­si­tes
 • CMS-spe­ci­fieke ver­wer­kings­for­ma­ten (XMLXLIFF)
 • Vak­kun­dig SEO-onder­zoek voor alle mark­ten
 • Update-beheer
 • Uit­ge­breid serv­ice­pak­ket
 • Altijd inno­va­tief
 • Wij bie­den een over­stap­ser­vice met eco­no­misch voor­deel

Hoe werken wij

 • Onze werk­wijze voor het loka­li­se­ren van web­shops en web­si­tes is, naast de per­fecte ver­ta­ling gericht op effi­ci­ën­tie, markt­ing en kos­ten­be­spa­ring.
 • Onze e-mar­ke­ting-spe­ci­a­list doet gericht onder­zoek naar de anders­ta­lige zoek­woor­den met de hoog­ste score voor uw markt of doel­groep. Dit vormt de basis voor het ver­taal­pro­ces van meta-infor­ma­tie en con­tent.
 • De gelo­ka­li­seerde SEO-ele­men­ten wor­den opge­no­men in de elek­tro­ni­sche ver­taal­om­ge­ving zodat onze ver­ta­lers de zoek­woor­den opti­maal toe­pas­sen in het aan­slui­tende ver­taal­pro­ces.

Enkele projecten in dit specialisme:

Hoe kunnen wij u helpen?

U wilt internationaliseren met een internetwinkel of website?

Klik dan op de knop rechts en neem geheel vrijblijvend contact met ons op!