vertalen
Go to Top

XML-data­base A-pro­duc­ten

Projectomschrijving

XML-database A-productenVer­ta­ling in tien West- en Oost-Euro­pese talen van sta­ti­sche en dyna­mi­sche com­po­nent van pro­duct­da­ta­base bin­nen XML-geba­seerd CMS.

  • Cre­ë­ren van fil­ter voor ver­taal­om­ge­ving ter bescher­ming van XML-enti­tei­ten en –ele­men­ten op basis van docu­ment type defi­ni­tion (DTD).
  • De ver­ta­lin­gen zijn bedoeld voor loy­al­teits- en incentive-programma’s van mon­di­ale pro­du­cen­ten en leve­ran­ciers van con­su­men­ten­pro­duc­ten, kan­toor­ar­ti­ke­len en elek­tro­nica.
  • Het pro­duc­tie­pro­ces is inge­richt voor korte door­loop­tij­den en tijds­kri­ti­sche imple­men­ta­tie door de klant van de diverse talen.

Lees meer over onze pro­jec­ten of vraag om een offerte!

Projectdetails

Klant
Vooraanstaand leverancier van loyaliteitsprogramma’s voor multinationals

Looptijd
Continu

Omvang
Ruim 500.000 woorden op jaarbasis (sinds 2006)