vertalen
Go to Top

Lexi­con Klas­sieke Oud­heid

Projectomschrijving

Chronologies of the Ancient World (Brill's New Pauly) (1)

Ver­ta­ling uit het Duits in het Engels van een van de meest gezag­heb­bende lexica over de klas­sieke oud­heid.

  • Benoe­ming van een pro­ject­ma­na­ger en vaste cor­rec­tor, die nauw samen­wer­ken met de uit­ge­ver en de hoofd­re­dac­teur van de uni­ver­si­teit van Cam­bridge.
  • Ana­lyse van dedocu­ment type defi­ni­tion (dtd) voor het fil­te­ren van XML-enti­tei­ten en inrich­ten van een con­sis­tent XML-geba­seerd pro­duc­tie­plat­form.
  • Selec­tie van 15 geschikte Brits-Engelse ver­ta­lers aan de hand van een nauw­keu­rige func­tie­om­schrij­ving , ver­taal­test en eva­lu­a­tie. Rang­schik­ken en ver­taal­rijp maken van het tekst­ma­te­ri­aal.
  • Aan­leg­gen, bij­hou­den, bespre­ken en coör­di­ne­ren met het ver­ta­lers­team van vak­ter­mi­no­lo­gie. Par­sing van XML-bestan­den die het ver­taal- en revi­sie­tra­ject door­lo­pen heb­ben.
  • Tus­sen­tijdse eva­lu­a­ties met de hoofd­re­dac­teur en de uit­ge­ver.
  • Bespre­kin­gen inzake de ver­ta­ling van Griekse en Latijnse vak­ter­men en Duitse antro­po­lo­gi­sche en oud­heid­kun­dige ter­mi­no­lo­gie waar­van in de vak­li­te­ra­tuur geen Engels equi­va­lent voor­han­den is.

Lees meer over onze pro­jec­ten of vraag om een offerte!

Projectdetails

Klant
Nederlandse academische uitgever

Looptijd
4 jaar

Omvang
6 miljoen woorden