vertalen
Go to Top

Insu­li­ne­ap­pli­ca­tie

Projectomschrijving

myDiabetesDigitalVer­ta­ling in West- en Oost-Euro­pese,  Noor­di­sche en Azi­a­ti­sche talen van ver­pak­kings­tek­sten, hand­lei­din­gen voor gebrui­kers en medisch spe­ci­a­lis­ten, web­con­tent, pro­duct­bro­chu­res, firm­ware, trai­nings­pre­sen­ta­ties, hand­lei­din­gen voor tele­fo­ni­sche sup­port, waar­bij onder­linge con­sis­ten­tie van stijl en ter­mi­no­lo­gie tus­sen de ver­schil­lende tek­stu­ele uitin­gen gega­ran­deerd is.

  • Docu­ment­for­ma­ten: MS Office Suite (MS Word, Power­Point en Excel) en InDe­sign.
  • Aan­leg­gen van meer­ta­lige ter­mi­no­lo­gie­da­ta­base, laten inlo­pen van alle beschik­bare firm­ware van de medi­sche appli­ca­ties in ter­mi­no­lo­gie­da­ta­base, nabe­wer­king van ter­mi­no­lo­gie in over­leg met klant.
  • Selec­tie van ver­ta­lers met medisch spe­ci­a­lisme op het gebied van dia­be­tes.
  • Nabe­wer­king en fina­li­se­ring van de opmaak van Euro­pese en Azi­a­ti­sche talen plus Ara­bisch in InDe­sign en Power­Point.
  • Bestands­uit­wis­se­ling via bevei­ligde extra­net-ver­bin­ding.
  • Ver­strek­ken van een Decla­ra­tion of Con­for­mity per vertaling/per taal op basis van kri­ti­sche revi­sie.

Lees meer over onze pro­jec­ten of vraag om een offerte!

Projectdetails

Klant
Mondiaal marktleider op het gebied van insulinetherapie

Looptijd
Continu

Omvang
Ca. 300.000 woorden op jaarbasis (sinds begin 2010)