vertalen
Go to Top

Poolse ver­ta­lin­gen

Klant centraal | Competent | Kostenbewust | Innovatief | Oplossingsgericht

 

 

U wilt uw markt vergroten?

Internationaliseren?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Profiteer van ons specialisme!

Pools wordt gespro­ken door ruim 40 mil­joen men­sen. Met de instroom van Poolse werk­ne­mers is Pools sinds onge­veer 2008 een belang­rijke taal gewor­den voor het bedrijfs­le­ven en Neder­landse over­he­den. Ver­ta­lin­gen in en uit het Pools komen veel­vul­dig voor in onze dage­lijkse ver­taal­prak­tijk. Aan de orde komen niet alleen arbeids­con­trac­ten, vei­lig­heids­re­gels, arbeids­voor­waar­den en vei­lig­heid en gezond­heid op het werk maar ook hand­lei­din­gen voor naar Polen geëx­por­teerde machi­nes en andere pro­duc­ten.

Polen wordt door Neder­landse bedrij­ven gezien als een van de aan­trek­ke­lijk­ste nieuwe mark­ten voor bui­ten­landse han­del (Fenedex-export­trends), maar de Neder­landse export blijft tot nog toe beperkt. Voor wie han­del drijft of gaat drij­ven met dit “land van onbe­kende moge­lijk­he­den” is VERTALEN.NL de uit­ge­le­zen ver­taal­part­ner. Met onze pro­fes­si­o­nele Poolse ver­ta­lin­gen kunt u voor de dag komen.

Bel ons voor een vrij­blij­vende offerte of een ver­taal­ad­vies op maat: (071) 579 30 60. Voor meer­ta­lige opdrach­ten en gecom­bi­neerde pro­jec­ten, zoals ver­ta­ling inclu­sief DTP en SEO-loka­li­sa­tie heb­ben wij heel inte­res­sante aan­bie­din­gen voor u in petto.

2013: ruim 10 mil­joen woor­den ver­taald
Bel ons voor een vrij­blij­vende offerte of een ver­taal­ad­vies op maat: (071) 579 30 60.

Waarom wij de beste zijn

  • Kiwa-gecer­ti­fi­ceerde werk­wijze
  • Team van erva­ren beroeps­ver­ta­lers Pools
  • Thuis in soci­aal-maat­schap­pe­lijke onder­wer­pen
  • Gecer­ti­fi­ceerd vol­gens de Euro­pese stan­daard EN 15038
  • Uit­ge­breid dien­sten­pak­ket
  • Bij­hou­den van het vol­le­dige taal­ma­te­ri­aal per klant
  • Wij bie­den een over­stap­ser­vice met eco­no­misch voor­deel

Hoe wij werken

  • Wij luis­te­ren zorg­vul­dig naar uw spe­ci­fieke wen­sen en eisen.
  • Wij selec­te­ren de meest geschikte vertaler(s). De ver­ta­ler wordt voor­zien van de nodige brie­fing, docu­men­ta­tie en klant­spe­ci­fieke vak­ter­mi­no­lo­gie. De ver­ta­ling wordt door een 2e ver­ta­ler gere­vi­seerd.
  • Bin­nen de after-sales vindt een peri­o­dieke eva­lu­a­tie plaats.

U hebt een Poolse vertaling nodig?

Klik dan op de knop rechts en neem geheel vrijblijvend contact met ons op!