vertalen
Go to Top

Wat VERTALEN kost

Ons aanbod is vrijblijvend. Wij nodigen u dan ook van harte uit de proef op de som te nemen!

“Uit­ste­kende prijs-/kwaliteitsverhouding!”
Uit onze tevre­den­heid­s­en­quête onder klan­ten. 100 pro­cent van onze in decem­ber 2015 onder­vraagde klan­ten beveelt ons aan.

 

Onze tarie­ven zijn trans­pa­rant en vooraf bekend. Dus geen ver­ras­sin­gen ach­teraf.

Hoe het werkt

Ons aan­bod aan u is altijd vrij­blij­vend. Neem de proef op de som:

 • Stuur uw te ver­ta­len tekst(en) als bij­lage naar info@vertalen.nl.
 • Ver­meld in uw bericht: 
  • uw bedrijfs­naam
  • de gewenste doeltaal/doeltalen
  • de beoogde lever­ter­mijn
  • ove­rige bij­zon­der­he­den, zoals (meer­ta­lige) opmaak enz.

Wat wij doen

Geau­to­ma­ti­seerde ana­lyse op tekst- en docu­ment­ni­veau. Bepa­ling van alle kos­ten­be­spa­rende voor­de­len en bere­ke­ning van de kos­ten exclu­sief omzet­be­las­ting.

Voor stan­daard­do­cu­men­ten ont­vangt u van ons bin­nen 60 minu­ten een scherp aan­bod op maat. Altijd in uw voor­deel en met maxi­maal bespa­rings­po­ten­ti­eel.

VERTALEN.NL biedt u 24/7 top­ver­taal­ser­vice. Met tal van aan­trek­ke­lijke voor­de­len:

 • Ver­ta­len – In alle talen van de wereld
 • Mar­ke­ting research naar meer­ta­lige SEO en SEA
 • Opma­ken – DTP, druk­klaar in alle talen en for­ma­ten in eigen stu­dio
 • Onder­ti­te­ling en mon­tage – In eigen stu­dio
 • Tekst­re­vi­sie en — cor­rec­tie door erva­ren redac­teu­ren
 • Copy­wri­ting in West-Euro­pese talen.

Wij staan klaar voor u! Stuur ons een e-mail: info@vertalen.nl. Of nog beter: bel ons per­soon­lijk op 071 579 30 60.

Per­soon­lijk

Onze account­ma­na­gers komen graag bij u langs. Zij bespre­ken met u de aan­trek­ke­lijke moge­lijk­heid van een raam­con­tract, waar­bij u als klant het ser­vi­ce­ni­veau bepaalt en hoe wij opti­maal kun­nen aan­slui­ten op uw work­flow.

NIEUW! Gra­tis over­stap­ser­vice

Maak gebruik van onze inno­va­tieve en con­cur­re­rende over­stap­ser­vice: Over­stap­pen zon­der kop­zor­gen en kapi­taal­ver­nie­ti­ging – en ook nog eens gra­tis!

Vraag naar onze moge­lijk­he­den – en bel ons per­soon­lijk op 071 – 579 30 60.