vertalen
Go to Top

MVO

VERTALEN.NL en MVO

Wereld – Winst – Wel­zijn

Bin­nen VERTALEN.NL rich­ten wij de focus – naast onze kern­ac­ti­vi­tei­ten – op duur­zaam­heid en maat­schap­pe­lijke ver­ant­woor­ding. “Belang­rijke drijf­veer ach­ter ons werk is res­pect voor mens, cul­tuur en wereld”, aldus een stel­ling uit onze mis­sie. Wij stre­ven voort­du­rend naar een wel­over­wo­gen even­wicht tus­sen winst, wereld en wel­zijn.

Met meer dan 600 beroeps­ver­ta­lers wereld­wijd bren­gen wij het “nieuwe wer­ken” dage­lijks in prak­tijk. Al jaren­lang. Alle werk­pro­ces­sen ver­lo­pen digi­taal. En op ons kan­toor wer­ken wij vrij­wel papier­loos. Fac­tu­ren gaan door­gaans elek­tro­nisch de deur uit en dag­af­schrif­ten beho­ren al jaren tot het ver­le­den. Afval wordt uiter­aard geschei­den en met ener­gie sprin­gen we zui­nig om. Ons MVO-beleid wordt geco­ör­di­neerd en bewaakt door één van onze team­le­den.

We vin­den het ook belang­rijk om onze ken­nis en mid­de­len te delen met hulp­be­hoe­ven­den, NGO’s en klein­scha­lige maat­schap­pe­lijke en cul­tu­rele ini­ti­a­tie­ven. We wil­len ons dan ook niet laten lei­den door zelf­zuch­tig winst­be­jag.

Wij stel­len onze dien­sten belan­ge­loos ter beschik­king aan klein­scha­lige goede doe­len waar­on­der Stich­ting Water voor Filip­pij­nen, Hope for School, Stich­ting Gesar Fund, Natuur­mo­nu­men­ten, Nalanda Trans­la­tion Com­mit­tee en Stich­ting Papageno.

Gele­gen in het klop­pende hart van de del­ta­me­tro­pool “Rand­stad” berei­ken wij onze klan­ten snel – geen lange reis­tij­den voor bij­voor­beeld pre­sen­ta­ties, werk­over­leg of het afle­ve­ren van beë­digd ver­taal­werk. Ons kan­toor ligt in een bos­rijke omge­ving, van waar­uit wij de indu­stri­ële en ser­vi­ce­sec­to­ren om ons heen voor­zien hoog­waar­dige taal­kun­dige dien­sten.

Wij bekrach­ti­gen ons beleid door een part­ner­schap met MVO Neder­land.