vertalen
Go to Top

Medisch ver­ta­len

Competent | Kostenefficiënt | Klantgericht |Innovatief

 

 

U gaat humane genees
midde–
len in het buitenland bereiden?

U wilt geneesmiddelen importeren?

Laat alle bijbehorende documentatie dan door ons vertalen!

Tot de hoog­waar­dige spe­ci­a­lis­men van VERTALEN.NL behoort medisch ver­ta­len. Medi­sche ter­rei­nen waarop VERTALEN.NL de afge­lo­pen jaren uit­ge­breide en gespe­ci­a­li­seerde erva­ring heeft kun­nen opbou­wen zijn onder andere: radio­lo­gie, onco­lo­gie, dia­be­tes, bra­chy­the­ra­pie, nucle­aire genees­kunde, pro­the­sen en ver­van­gende gewrich­ten, prog­nos­ti­sche gen­ex­pres­sie­pro­fi­le­ring en mul­ti­gene mole­cu­laire dia­gnos­tiek. Onze inhouse medi­sche ter­mi­no­lo­gie­da­ta­base telt tien­dui­zen­den ingan­gen in vele talen.

Van bij­slui­ters en medi­sche bro­chu­res tot en met soft- en firm­ware, hand­boe­ken en gebruiks­aan­wij­zin­gen van com­plexe medi­sche appa­ra­tuur voe­ren wij tal van veel­ei­sende ver­taal­pro­jec­ten uit.

Onze inter­na­ti­o­naal ope­re­rende klan­ten zijn afkom­stig uit de far­ma­ceu­ti­sche indu­strie, zijn pro­du­cen­ten van medi­sche hard- en soft­ware en labo­ra­to­ria. Maar ook weten­schap­pe­lijke tijd­schrif­ten, zie­ken­hui­zen, fond­sen, stich­tin­gen en bedrij­ven uit de sec­tor van alter­na­tieve genees­wij­zen heb­ben hun weg gevon­den naar VERTALEN.NL

 

Uit­ge­breide eigen data­base met medi­sche vak­ter­mi­no­lo­gie
Aca­de­misch geschoolde beroeps­ver­ta­lers met medisch-far­ma­ceu­tisch spe­ci­a­lisme

Waarom wij de beste zijn

 • Ver­taal­pro­ces gecer­ti­fi­ceerd vol­gens de kwali–
      teits­ei­sen van NEN EN 15038
 • Medi­sche beroeps­ver­ta­lers met jaren­lange erva­ring
 • Con­sis­ten­tie bin­nen het ver­taal­pro­ces
 • U bepaalt de omvang van onze diens­ver­le­ning
 • Altijd inno­va­tief en inhou­de­lijk up to date
 • Wij bie­den een over­stap­ser­vice met eco­no­misch voor­deel

Hoe wij werkenwij

 • Genees­kun­dige ver­ta­lin­gen wor­den met grote zorg omge­ven. Alle bij u reeds beschik­bare meer­ta­lige medi­sche docu­men­ta­tie impor­te­ren wij geheel gra­tis in onze ver­taal­da­ta­base. Op basis daar­van leg­gen wij meer­ta­lige ter­mi­no­lo­gie­lijs­ten aan voor een con­sis­tent ver­taal­pro­ces.
 • De door ons inge­scha­kelde medi­sche ver­ta­lers beschik­ken naast de nood­za­ke­lijke ach­ter­grond­ken­nis over een uit­ge­breide fysieke of elek­tro­ni­sche docu­men­ta­tie. Waar nodig wor­den ver­ta­ling door een medisch spe­ci­a­list gere­vi­seerd.
 • U als klant wordt nauw betrok­ken bij het pro­ces. Na tus­sen­tijdse eva­lu­a­ties en werk­be­spre­kin­gen wor­den ver­ta­lin­gen van vak­ter­men zo nodig her­ijkt.

Enkele projecten in dit specialisme:

Hoe kunnen wij u helpen?

U hebt medisch-farmaceutische vertalingen nodig?

Klik dan op de knop rechts en neem geheel vrijblijvend contact met ons op!