vertalen
Go to Top

Loka­li­sa­tie van soft­ware

Competent | Kostenefficiënt | Klantgericht |Innovatief

 

 

 Software lokaliseren?

 Uw ERP-pakket, bewakingssoftware of app in andere talen?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Profiteer van ons
specialisme!

Apps, admi­ni­stra­tie- en ERP-pak­ket­ten, com­pu­ter-tele­fo­nie-inte­gra­tie, navi­ga­tie­soft­ware, cut­ting edge back-upsys­te­men, pak­ket­ten voor gebouw­vei­lig­heid en gebou­wen­au­to­ma­ti­se­ring, appli­ca­ties voor bodem- en grond­on­der­zoek… ICT-ver­ta­lin­gen vor­men het groot­ste aan­deel in de jaar­lijks door VERTALEN.NL uit­ge­voerde werk­zaam­he­den.

De door VERTALEN.NL bediende orga­ni­sa­ties zijn de lan­de­lijke over­heid en lokale over­he­den, soft­wa­re­hui­zen en tech­ni­sche uni­ver­si­tei­ten.

De loka­li­sa­tie van soft­ware ver­eist de nodige erva­ring en een spe­ci­ale werk­pro­ce­dure waarin de vele aspec­ten onder­ge­bracht wor­den, die bij der­ge­lijke tra­jec­ten aan de orde komen. Peri­o­diek werk­over­leg met de klant is daar­van een belang­rijk onder­deel, maar ook de bestands­for­ma­ten, de aan­slui­ting van de ver­taalde soft­ware op web- of HTML-geba­seerde hel­pom­ge­vin­gen, hand­boe­ken, autho­ring-tools en tests komen uit­voe­rig aan de orde.

Door­dat elke ver­ta­ling in een data­base wordt opge­sla­gen, is een vlot en kos­ten­ef­fi­ci­ënt update- en upgra­de­be­heer vei­lig­ge­steld. Met alle genoemde aspec­ten heeft VERTALEN.NL een jaren­lange erva­ring.

Ruim 70 voor–
aan­staande pak­ket­ten en apps geloka–
liseerd
Inte­graal upda­te­be­heer voor ver­volg­ver­sies bespaart effec­tief op kos­ten

Waarom wij het beste zijn

 • Gecer­ti­fi­ceerde com­pe­ten­tie en kwa­li­teit (NEN EN
      15038)
 • Aan­pak op basis van een gespe­ci­a­li­seerde werk–
      pro­ce­dure
 • Uit­ge­breide erva­ring met inhou­de­lijke en tech­ni­sche
      ver­wer­king
 • Vol­le­dig geau­to­ma­ti­seerde werk­om­ge­ving
 • Update- en upgrade-beheer
 • Uit­ge­breid serv­ice­pak­ket
 • Altijd inno­va­tief
 • Wij bie­den een over­stap­ser­vice met eco­no­misch
      voor­deel

Hoe wij werken

 • Alle loka­li­sa­tie­as­pec­ten bespre­ken wij vooraf uit­ge­breid met u: con­sis­ten­tie, tech­ni­sche inrich­ting van de werk­stroom, eva­lu­a­tie en assis­ten­tie bij het tes­ten.
 • Soft­ware moet niet alleen tech­nisch maar ook taal­kun­dig aan­slui­ten op het bestu­rings­sys­teem. Alle menuop­ties moe­ten con­sis­tent wor­den ver­taald en de snel­toet­sen van de func­ties moe­ten een een­dui­dige toe­wij­zing krij­gen.
 • VERTALEN.NL zorgt ervoor dat de ver­ta­lin­gen van het help­sys­teem en het gebrui­kers­hand­boek op elkaar aan­slui­ten.

Enkele projecten in dit specialisme:

Hoe kunnen wij u helpen?

U zoekt naar mogelijkheden om software te laten vertalen?

Klik dan op de knop rechts en neem geheel vrijblijvend contact met ons op!