vertalen
Go to Top

Juri­disch ver­ta­len

Competent | Kostenefficiënt | Klantgericht |Innovatief

 

 

Zaken doen in het buitenland?

 Laat ons dan zorgen voor de vertaling van alle zakelijke juridische stukken!

U wilt zaken doen in het bui­ten­land? Dan krijgt u te maken met de papier­win­kel. Over­een­kom­sten, sta­tu­ten, alge­mene voor­waar­den en onder­de­len van uw admi­ni­stra­tie­pak­ket moe­ten ver­taald wor­den. U loopt dan al gauw tegen fikse kos­ten aan. De ver­ta­ling van zake­lijke juri­di­sche stuk­ken is bij VERTALEN.NL dage­lijkse kost. Pro­fi­teer van onze erva­ring, ook voor wat de tarie­ven betreft. Die lig­gen bij VERTALEN.NL voor de ver­ta­ling van bij­voor­beeld een opd­rich­tings­akte gemid­deld 30 tot 50% lager.

Ook de vak­kun­dige ver­ta­ling van civiel- en straf­rech­te­lijke pro­ces­stuk­ken, octrooien, taxa­tie­rap­por­ten en bank­ga­ran­ties kunt u met een gerust hart aan ons over­la­ten. Daar­naast is de ver­ta­ling van tes­ta­men­ten of con­ve­nan­ten bij VERTALEN.NL in ver­trouwde en dis­crete han­den.

Onze beë­digde ver­ta­lers heb­ben con­tras­tieve ken­nis van rechts­sys­te­men, zijn inge­schre­ven in het Kwa­li­teits­re­gis­ter beë­digde tol­ken en ver­ta­lers (Rbtv) en laten zich met regel­maat bij­scho­len. Want juri­disch ver­ta­len is een vak apart. U kunt bij VERTALEN.NL terecht voor gewaar­merkte (beë­digde) ver­ta­lin­gen. Des­ge­wenst ver­zor­gen wij apos­tille en lega­li­sa­tie. Snel en kos­ten­ef­fi­ci­ënt, zodat u vaart houdt in uw zake­lijke of par­ti­cu­liere plan­nen.

Meer dan 250 beë­digde verta–
lers, inge­schre–
ven in het Kwa­li­teits­re­gis­ter btv
Toe­gang tot de data­base voor Euro­pese wet- en regel­ge­ving

Waarom wij de beste zijn

  • Kiwa-gecer­ti­fi­ceerd full-ser­vice ver­taal­bu­reau
  • Hoog­waar­dig team van beë­digde juri­di­sche ver­ta­lers
  • Zeer uit­ge­breide data­base met juri­di­sche ver­ta­lin­gen
        van stan­daard­do­cu­men­ten
  • Uit­ste­kende prijs-kwa­li­teit­ver­hou­ding

Hoe wij werken

  • Bij VERTALEN.NL voe­ren enkel juri­disch geschoolde en beë­digde ver­ta­lers juri­di­sche ver­ta­lin­gen uit. Zij moe­ten vol­doen aan de Neder­landse wet­ge­ving en de gedrags­re­gels van best prac­ti­ces.
  • Wan­neer voor een gewaar­merkte ver­ta­ling een apos­tille ver­eist is, ver­zor­gen wij dat in samen­wer­king met de des­be­tref­fende recht­bank.
  • Wij garan­de­ren strikte ver­trou­we­lijk­heid en vei­lig­heid van gege­vens.

Enkele projecten in dit specialisme:

Hoe kunnen wij u helpen?

U hebt juridisch vertaalwerk nodig.

Klik dan op de knop rechts en neem geheel vrijblijvend contact met ons op!