vertalen
Go to Top

Franse ver­ta­lin­gen

Klant centraal | Competent | Kostenbewust | Innovatief | Oplossingsgericht

 

 

U wilt uw markt vergroten?

Internationaliseren?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Profiteer van ons specialisme!

Frank­rijk is na Duits­land en China de belang­rijk­ste han­dels­part­ner van ons land. Wilt u een Frans publiek aan­spre­ken, dan is het abso­luut zaak dat u in het Frans com­mu­ni­ceert. De Fran­sen komen over het alge­meen niet in aan­ra­king met het Engels zoals wij dat doen – net als in Duits­land wor­den Ame­ri­kaanse films en series in Frank­rijk nage­syn­chro­ni­seerd.

Kortom: als u in Frank­rijk goed voor de dag wilt komen, dient u méér dan een woordje Frans te kun­nen spre­ken.

Frans is een offi­ci­ële taal in Frank­rijk, Bel­gië, Luxem­burg, Monaco, Zwit­ser­land en de Kanaal­ei­lan­den. Daar­naast heeft het de offi­ci­ële sta­tus in Canada en ver­schei­dene Afri­kaanse lan­den. Het Frans kan dus met recht een wereld­taal genoemd wor­den. Ook wan­neer u de Cana­dese markt voor ogen staat is Frans een belang­rijke taal om in te com­mu­ni­ce­ren; het land is offi­ci­eel twee­ta­lig.

De unit Frans van VERTALEN.NL biedt u alle genoemde taal­va­ri­an­ten, pro­fes­si­o­neel en kos­ten­ef­fi­ci­ënt. Met onze pro­fes­si­o­nele Franse ver­ta­lin­gen kunt u voor de dag komen.

Wilt u een inter­na­ti­o­naal publiek berei­ken, moet u weten dat een doel­groep altijd het liefst in zijn eigen taal wordt aan­ge­spro­ken. Het kan dus ver­stan­dig zijn om naast het Frans diverse andere talen te voe­ren. Euro­pese of Azi­a­ti­sche talen of een com­bi­na­tie daar­van? Dat hangt af van uw spe­ci­fieke wen­sen.

Bel ons voor een vrij­blij­vende offerte of een ver­taal­ad­vies op maat: 071 – 579 30 60. Voor meer­ta­lige opdrach­ten en gecom­bi­neerde pro­jec­ten, zoals ver­ta­ling inclu­sief DTP en SEO-loka­li­sa­tie heb­ben wij heel inte­res­sante aan­bie­din­gen voor u in petto

 

2013: ruim 10 mil­joen woor­den ver­taald
Bel ons voor een vrij­blij­vende offerte of een ver­taal­ad­vies op maat: (071) 579 40 60.

Waarom wij de beste zijn

 • Uit­ge­breide unit Frans (tradz.fr)
 • Afstem­ming op de spe­ci­fieke Frans­ta­lige markt
 • Kiwa-gecer­ti­fi­ceerd ver­taal­pro­ces
 • Omvang­rijk dien­sten­pak­ket
 • Klant­spe­ci­fieke ver­wer­kings­for­ma­ten
 • Update-beheer
 • Altijd inno­va­tief
 • Wij bie­den een over­stap­ser­vice met eco­no­misch voor­deel

Hoe werken wij

 • Wij luis­te­ren zorg­vul­dig naar uw spe­ci­fieke wen­sen en eisen.
 • Wij selec­te­ren de meest geschikte vertaler(s). De ver­ta­ler wordt voor­zien van de nodige brie­fing, docu­men­ta­tie en klant­spe­ci­fieke vak­ter­mi­no­lo­gie. De ver­ta­ling wordt door een 2e ver­ta­ler gere­vi­seerd.
 • Bin­nen de after-sales vindt een peri­o­dieke eva­lu­a­tie plaats.

U hebt een Franse vertaling nodig?

Klik dan op de knop rechts en neem geheel vrijblijvend contact met ons op!