vertalen
Go to Top

Finan­ci­eel ver­ta­len

Competent | Kostenefficiënt | Klantgericht |Innovatief

 

Uw financieel verslag meertalig?

 Fiscale zaken afwikkelen in het buitenland?

Maak dan gebruik van onze jarenlange vakkennis.

Met ons team van finan­ci­ële beroeps­ver­ta­lers bedie­nen wij sinds 1987 accoun­tants, belas­ting­ad­vi­seurs en admi­ni­stra­tie­kan­to­ren in het hele land. Dank­zij onze snelle en pro­fes­si­o­nele aan­pak bij het ver­ta­len van finan­ci­eel-juri­di­sche stuk­ken zijn onze klan­ten in staat om op hun beurt de fis­cale of juri­di­sche zaken voor hun cli­ën­ten snel te ver­wer­ken en te rege­len.

Onze finan­ci­eel ver­ta­lers vol­doen aan de Inter­na­ti­o­nal Finan­cial Repor­ting Standards (IFRS), de Euro­pese norm voor de finan­ci­ële ver­slag­leg­ging. Van jaar­ver­slag, uit­ge­breide jaar­re­ke­ning en audi­ting tot balans of winst- en ver­lies­re­ke­ning – en van pen­si­oen­ver­ze­ke­ring tot arbeids­rech­te­lijke onder­wer­pen: als gecer­ti­fi­ceerd ver­taal­bu­reau beheer­sen wij regels en ter­mi­no­lo­gie tot in de punt­jes. Toe­gang tot de meer­ta­lige juri­di­sche en ter­mi­no­lo­gi­sche data­ban­ken van de EU en de docu­men­ta­tie van de Com­mis­sion de Lexi­co­lo­gie Comp­ta­ble en EUR-Lex zorgt ervoor dat inge­wik­kelde finan­ci­eel-juri­di­sche stuk­ken cor­rect en ondub­bel­zin­nig omge­zet wor­den. Finan­ci­eel ver­ta­len biedt wei­nig speel­ruimte en ver­eist een strakke en des­kun­dige aan­pak.

Wij bie­den u onze jaren­lange vak­ken­nis op het gebied van finan­ci­eel-juri­di­sche en fis­cale ver­ta­lin­gen in alle talen van de Euro­pese Unie. Maak hier­van gebruik. Wij hel­pen u graag ver­der, op getoetste, pro­fes­si­o­nele wijze, ser­vi­ce­ge­richt en kos­ten­ef­fi­ci­ënt.

Toe­gang tot term­da­ta­base van de EU
Ver­ta­lin­gen vol–
gens IFRS (Inter­na­ti­o­nal Finan­cial Repor­ting Standards).

Waarom wij de beste zijn

 • Kiwa-gecer­ti­fi­ceerd full-ser­vice ver­taal­bu­reau
 • Beant­woor­den aan de IFRS- en CLC-nor­men
 • Hoog­waar­dig team van beë­digde finan­ci­ële ver­ta­lers
 • Omvang­rijke data­base met finan­ci­ële ver­ta­lin­gen en
      ter­mi­no­lo­gie
 • Uit­ste­kende prijs-kwa­li­teit­ver­hou­ding
 • Wij bie­den een over­stap­ser­vice met eco­no­misch voor­deel

Hoe wij werken

 • Wij wer­ken altijd bin­nen strakke tijd­lij­nen en met ter zake kun­dige beroeps­ver­ta­lers – in de avond­uren en week­ein­den als het tijd­kri­ti­sche pro­jec­ten betreft.
 • Bij VERTALEN.NL voe­ren enkel finan­ci­eel geschoolde ver­ta­lers finan­ci­eel ver­taal­werk uit. Zij moe­ten vol­doen aan de gedrags­re­gels van best prac­ti­ces in de bran­che.
 • Wij garan­de­ren strikte ver­trou­we­lijk­heid en vei­lig­heid van gege­vens.

Enkele projecten in dit specialisme:

Hoe kunnen wij u helpen?

U wilt uw jaarverslag of premievoorwaarden laten vertalen.

Klik dan op de knop rechts en neem geheel vrijblijvend contact met ons op!