vertalen
Go to Top

Engelse ver­ta­lin­gen

Klant centraal | Competent | Kostenbewust | Innovatief | Oplossingsgericht

 

 

U wilt uw markt vergroten?

Internationaliseren?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Profiteer van ons specialisme!

Wan­neer u inter­na­ti­o­naal wilt com­mu­ni­ce­ren, bij­voor­beeld via een web­site, een pro­duct­ver­pak­king, hand­boek of inter­netwin­kel, valt de keuze al snel op het Engels. Het Engels is een taal die vrij­wel overal begre­pen wordt. Het is de taal van de wereld­han­del, maar ook de lin­gua franca van het inter­net, de mon­di­ale media en vele inter­na­ti­o­nale orga­ni­sa­ties. Com­mu­ni­ca­tie in het Engels ver­groot uw poten­ti­ële afzet­markt aan­mer­ke­lijk. Het Engels is dus een goede eer­ste stap in de rich­ting van inter­na­ti­o­na­li­se­ring.

Maar met de keuze voor Engels bent u er nog niet. Er zijn vele vari­an­ten van het Engels, die elk bin­nen een bepaalde geo­gra­fi­sche con­text hun toe­pas­sings­ge­bied heb­ben. Voor de hand lig­gende vari­an­ten zijn bij­voor­beeld Ame­ri­kaans Engels en Brits Engels. Wij advi­se­ren u graag bij de keuze van de meest geschikte taal­va­ri­ant.

Ver­ta­lin­gen Engels vor­men een belang­rijk onder­deel van het ver­taal­werk dat dage­lijks door onze unit Engels wordt uit­ge­voerd – van strakke juri­di­sche en finan­ci­ële docu­men­ten tot con­su­men­ten­tek­sten waar­voor de ver­ta­ler al zijn cre­a­ti­vi­teit en inven­ti­vi­teit aan­wendt voor een over­tui­gend eind­pro­duct. Met onze pro­fes­si­o­nele Engelse ver­ta­lin­gen kunt u voor de dag komen.

Wilt u een inter­na­ti­o­naal publiek berei­ken, moet u weten dat een doel­groep altijd het liefst in zijn eigen taal wordt aan­ge­spro­ken. Het kan dus ver­stan­dig zijn om naast het Engels diverse andere talen te voe­ren. Euro­pese of Azi­a­ti­sche talen of een com­bi­na­tie daar­van? Dat hangt af van uw spe­ci­fieke wen­sen.

Voor meer­ta­lige opdrach­ten en gecom­bi­neerde pro­jec­ten, zoals ver­ta­ling inclu­sief DTP en SEO-loka­li­sa­tie heb­ben wij heel inte­res­sante aan­bie­din­gen voor u in petto.

2013: ruim 10 mil­joen woor­den ver­taald
Bel ons voor een vrij­blij­vende offerte of een ver­taal­ad­vies op maat: (071) 579 40 60.

Waarom wij de beste zijn

 • Erva­ren en uit­ge­breide unit Engels
      (WORDSAVER.COM)
 • Kiwa-gecer­ti­fi­ceerd ver­taal­pro­ces
 • Bij­hou­den van het vol­le­dige taal­ma­te­ri­aal per klant
 • Klant­spe­ci­fieke ver­wer­kings­for­ma­ten
 • Update-beheer
 • Uit­ge­breid dien­sten­pak­ket
 • Altijd inno­ve­rend
 • Wij bie­den een over­stap­ser­vice met eco­no­misch voor­deel

Hoe wij werken

 • Wij luis­te­ren zorg­vul­dig naar uw spe­ci­fieke wen­sen en eisen.
 • Wij selec­te­ren de meest geschikte vertaler(s). De ver­ta­ler wordt voor­zien van de nodige brie­fing, docu­men­ta­tie en klant­spe­ci­fieke vak­ter­mi­no­lo­gie. De ver­ta­ling wordt door een 2e ver­ta­ler gere­vi­seerd.
 • Bin­nen de after-sales vindt een peri­o­dieke eva­lu­a­tie plaats.

U hebt een Engelse vertaling nodig?

Klik dan op de knop rechts en neem geheel vrijblijvend contact met ons op!