vertalen
Go to Top

Duur­zaam ver­ta­len

Competent | Kostenefficiënt | Klantgericht |Innovatief

 

 

Duurzaam energie–
project?

Van technische vertalingen tot persberichten

VERTALEN.NL is uw groene partner

Duur­zaam­heid ver­ta­len in de prak­tijk houdt vaak inter­na­ti­o­nale han­dels­be­trek­kin­gen en bui­ten­landse afzet­mark­ten in, en de meer­ta­lig­heid van docu­men­ta­tie. Al 15 jaar levert VERTALEN.NL vrij­wel dage­lijks meer­ta­lige dienst­ver­le­ning aan één van de groot­ste ener­gie­le­ve­ran­ciers van Europa. In al die jaren heb­ben we de ingrij­pende ener­gie­tran­si­tie op de voet gevolgd en een brede exper­tise opge­bouwd op het gebied van con­ven­ti­o­nele en duur­zame ener­gie­pro­duc­tie.

Als ISO-gecer­ti­fi­ceerd ver­taal­bu­reau wil­len wij deze exper­tise op brede schaal aan­bie­den.

Stuur uw aan­vraag naar info@vertalen.nl.

Bin­nen VERTALEN.NL rich­ten wij zelf ook de focus — naast onze kern­ac­ti­vi­tei­ten — op duur­zaam­heid en maat­schap­pe­lijke ver­ant­woor­ding. “Belang­rijke drijf­veer ach­ter ons werk is res­pect voor mens, cul­tuur en wereld”, aldus een stel­ling uit onze mis­sie. Wij stre­ven voort­du­rend naar een wel­over­wo­gen even­wicht tus­sen winst, wereld en wel­zijn.

Met meer dan 600 beroeps­ver­ta­lers wereld­wijd bren­gen wij het “nieuwe wer­ken” dage­lijks in prak­tijk. Al jaren­lang. Fac­tu­ren gaan door­gaans elek­tro­nisch de deur uit. Afval wordt uiter­aard geschei­den en met ener­gie sprin­gen we zui­nig om. Ons MVO-beleid wordt geco­ör­di­neerd en bewaakt door één van onze team­le­den.

We vin­den het belang­rijk om onze ken­nis en mid­de­len te delen met hulp­be­hoe­ven­den, NGO’s en klein­scha­lige maat­schap­pe­lijke en cul­tu­rele ini­ti­a­tie­ven en stel­len onze dien­sten belan­ge­loos ter beschik­king aan goede doe­len waar­on­der Stich­ting Water voor Filip­pij­nen, Hope for School, Stich­ting Gesar Fund, Natuur­mo­nu­men­ten, Nalanda Trans­la­tion Com­mit­tee en Stich­ting Papageno. 

Wij bekrach­ti­gen ons beleid door een part­ner­schap met MVO Neder­land.

Omslag naar wereld zon­der CO2-uit­stoot.
15 jaar erva­ring op het gebied van ener­gie.

Waarom wij het beste zijn

 • Uit­ge­breide duur­zame erva­ring 
 • Gecer­ti­fi­ceerd ver­taal­pro­ces vol­gens de
      Inter­na­ti­o­nale norm ISO 17100
 • Erva­ren team van vak­kun­dige tech­ni­sche
      beroeps­ver­ta­lers
 • Meer dan 15 jaar erva­ring
 • Klant­ge­richt en kos­ten­ef­fi­ci­ënt
 • Wij bie­den een over­stap­ser­vice met eco­no­misch voor­deel

 

Hoe wij werken

 • Wij wer­ken altijd bin­nen strakke tijd­lij­nen en met ter zake kun­dige beroeps­ver­ta­lers – in de avond­uren en week­ein­den als het tijd­kri­ti­sche pro­jec­ten betreft.
 • Wij ana­ly­se­ren docu­men­ten op vak­ge­bied en vak­ter­mi­no­lo­gie als een van de voor­be­rei­dings­stap­pen en maken docu­men­ten ver­taal­k­laar.
 • Per klant hou­den wij al het bij­be­ho­rende tech­ni­sche taal­ma­te­ri­aal nauw­keu­rig bij in onze gea­van­ceerde ver­taal­om­ge­ving.

Enkele projecten in dit specialisme:

Hoe kunnen wij u helpen?

U wilt duurzame documentatie laten vertalen?

Klik dan op de knop rechts en neem geheel vrijblijvend contact met ons op!