vertalen
Go to Top

Duitse ver­ta­lin­gen

Klant centraal | Competent | Kostenbewust | Innovatief | Oplossingsgericht

 

 

U wilt uw markt vergroten?

Internationaliseren?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Profiteer van ons specialisme!

Neder­land is de belang­rijk­ste expor­teur rich­ting Duits­land. Jaar­lijks gaan er voor tien­tal­len mil­jar­den euro aan goe­de­ren naar onze Oos­ter­bu­ren. De belang­rijk­ste export­goe­de­ren zijn fos­siele en mine­rale brand­stof­fen, che­mi­sche pro­duc­ten, voe­dings- en genots­mid­de­len en agra­ri­sche pro­duc­ten.

Omge­keerd voert Duits­land jaar­lijks voor meer dan 70 mil­jard euro aan goe­de­ren naar ons land in. Met dit enorme bila­te­rale han­dels­vo­lume is de ver­taal­be­hoefte tus­sen beide lan­den reus­ach­tig, zoals wij bij VERTALEN.NL uit erva­ring weten.

Ter­wijl het Neder­lands-Duitse han­dels­vo­lume toe­neemt, slinkt bij ons de belang­stel­ling voor en ken­nis van de Duitse taal die zo belang­rijk is voor de weder­zijdse han­dels­re­la­ties.

De unit Duits van VERTALEN.NL wordt gevormd door erva­ren beroeps­ver­ta­lers, die let­ter­lijk ver­ta­len waar nodig, en zo vrij moge­lijk waar nodig – altijd met ken­nis van en gevoel voor de zake­lijke en cul­tu­rele ach­ter­gron­den.

Met SPRACHENBÜRO, onze unit Duits, bie­den wij u abso­lute top­ver­ta­lin­gen voor al uw zake­lijke en com­mer­ci­ële behoef­ten. Met onze pro­fes­si­o­nele Duitse ver­ta­lin­gen kunt u voor de dag komen.

Wilt u een inter­na­ti­o­naal publiek berei­ken, moet u weten dat een doel­groep altijd het liefst in zijn eigen taal wordt aan­ge­spro­ken. Het kan dus ver­stan­dig zijn om naast het Duits diverse andere talen te voe­ren. Euro­pese of Azi­a­ti­sche talen of een com­bi­na­tie daar­van? Dat hangt af van uw spe­ci­fieke wen­sen.

Voor meer­ta­lige opdrach­ten en gecom­bi­neerde pro­jec­ten, zoals ver­ta­ling inclu­sief DTP en SEO-loka­li­sa­tie heb­ben wij heel inte­res­sante aan­bie­din­gen voor u in petto.

2013: ruim 10 mil­joen woor­den ver­taald
Bel ons voor een vrij­blij­vende offerte of een ver­taal­ad­vies op maat: (071) 579 40 60.

Waarom wij de beste zijn

 • Kiwa-gecer­ti­fi­ceerd ver­taal­pro­ces
 • Erva­ren beroeps­ver­ta­lers in onze uit­ge­breide
      unit Duits (SPRACHEN-BUERO.DE)
 • Rele­vante ken­nis van de zake­lijke en cul­tu­rele
      ach­ter­grond van de Duitse markt
 • Uit­ge­breid dien­sten­pak­ket
 • Bij­hou­den van het vol­le­dige taal­ma­te­ri­aal per klant
 • Wij bie­den een over­stap­ser­vice met eco­no­misch voor­deel

Hoe werken wij

 • Wij luis­te­ren zorg­vul­dig naar uw spe­ci­fieke wen­sen en eisen.
 • Wij selec­te­ren de meest geschikte vertaler(s). De ver­ta­ler wordt voor­zien van de nodige brie­fing, docu­men­ta­tie, klant­spe­ci­fieke vak­ter­mi­no­lo­gie. De ver­ta­ling wordt door een 2e ver­ta­ler gere­vi­seerd.
 • Bin­nen de after-sales vindt een peri­o­dieke eva­lu­a­tie plaats.

U hebt een Duitse vertaling nodig?

Klik dan op de knop rechts en neem geheel vrijblijvend contact met ons op!