vertalen
Go to Top

DTP-ser­vice

Competent | Kostenefficiënt | Klantgericht |Innovatief

 

 

Hebreeuws, Chinees, Japans, Arabisch… 

 … drukklaar opgemaakt? Ons DTP-lab draait er z’n hand niet voor om.

Onze tarieven voor opmaak in deze en andere talen zijn uiterst scherp!

DTP-service

Naast het leve­ren van vak­kun­dige ver­ta­lin­gen doet VERTALEN.NL meer! Want het DTP-lab van VERTALEN.NL ver­zorgt de opmaak van de ver­ta­lin­gen in wil­le­keu­rig welke taal, tot en met druk­proef voor u en aan­slui­tende leve­ring van goed­ge­keurde en gecer­ti­fi­ceerde PDF-bestan­den (HiRes).

Hoe com­plex en uit­ge­breid uw InDe­sign-, Quark- of Fra­me­Ma­ker-bestand ook is: na ver­ta­ling neemt ons DTP-lab de opmaak onder han­den, van­zelf­spre­kend met aan­dacht voor taal­kun­dige aspec­ten, zoals cor­recte afbre­king van woor­den en de links-rechts en rechts-links tek­sto­ri­ën­ta­tie. Dank­zij onze pro­fes­si­o­nele DTP-ser­vice blijft de gewenste look and feel van uw meer­ta­lige druk­werk  vol­le­dig behou­den.

Met onze one-stop-shop–optie nemen wij u veel werk uit han­den. En u bespaart ook nog eens op pro­duc­tie­tijd — maar vooral op kos­ten.

Publi­ceert u een cata­lo­gus én heeft u een web­win­kel? Dan bie­den wij u nóg meer voor­deel. U pro­fi­teert dan van onze sin­gle source-aan­pak. De pro­duct­sets van een gedrukte cata­lo­gus komen over­een met de gege­vens in de data­base van uw inter­netwin­kel. Slechts de publi­ca­tie­om­ge­ving ver­schilt. Door­dat VERTALEN.NL alle ver­ta­lin­gen opslaat in een opmaak­neu­trale data­base bespaart u 60% of meer op de kos­ten voor ver­ta­ling.

Vraag via het offer­te­for­mu­lier vrij­blij­vend naar onze kos­ten­ef­fi­ci­ënte moge­lijk­he­den voor gelijk­tij­dige ver­ta­ling en opmaak van uw bro­chure, flyer, ver­pak­kings­tek­sten, hand­lei­ding of cata­lo­gus of bel ons op (071) 579 30 60. 

Hon­der­den bro­chu­res en cata­logi ver–
taald, inclu­sief vele dui­zen­den pagina’s DTP-ser­vice
Onze vak­kun–
dige DTP-ser­vice in com­bi­na­tie met ver­ta­ling levert u een bespa­ring op

Waarom wij de beste zijn

 • Meer­ta­lige DTP-pro­jec­ten voor elk
      publi­ca­tie­plat­form: papier en/of elek­tro­nisch
 • Druk­klaar en tot in de punt­jes ver­zorgd
 • Opmaak­neu­trale sin­gle source ver­taal­da­ta­base,
      voor cata­lo­gus én inter­netwin­kel
 • Effi­ci­ënt update-beheer voor ver­volg­ca­ta­logi
 • U bepaalt omvang diens­ver­le­ning
 • Altijd de nieuw­ste ver­wer­kingstools
 • Wij bie­den een over­stap­ser­vice met eco­no­misch voor­deel

Onze vertaal/DTP-combi-projecten:

Onze voordelen op een rij

 • Laat u uw ver­taal- én opmaak­werk door ons doen, dan bie­den wij u een zeer aan­trek­ke­lijke pack­age-deal: de opmaak in een of meer­dere talen krijgt u van ons geheel gra­tis!
 • Dat is het idee van onze one-stop-shop: Met ons DTP-lab én ons ver­taal­werk bespaart u aan­zien­lijk op over­head en ver­kort u de time-to-mar­ket van uw mar­ke­ting- en reclame-uitin­gen. 
 • Neem van­daag nog con­tact met ons op: (071) 579 30 60.

Wilt u uw brochure of catalogus laten vertalen?

Klik dan op de knop rechts en neem geheel vrijblijvend contact met ons op!