vertalen
Go to Top

Com­pe­ten­tie: ISO 17100

Competent | Kostenefficiënt | Klantgericht |Innovatief

Kwaliteit door competentie

Kwa­li­teit door com­pe­ten­tie – zo luidt ons devies, van ver­ta­len tot alle ove­rige dien­sten van ons bureau. Beroeps-, bran­che- en belan­gen­or­ga­ni­sa­ties onder­steu­nen ons in de pro­fes­si­o­na­li­teit van het ver­taal­vak.

Kiwa certifikaat

VERTALEN.NL is door de inter­na­ti­o­nale kwa­li­teits­or­ga­ni­sa­tie Kiwa in febru­ari 2016 gecer­ti­fi­ceerd voor ISO 17100 (ver­taal­dien­sten). Sinds 2009 vol­doet het ver­taal­bu­reau al aan NEN EN 15038, waar­voor het jaar­lijks een Kiwa-cer­ti­fi­caat heeft ont­van­gen. De uit­ge­breide audit­cri­te­ria bestaan, naast toet­sing van het kwa­li­teits­hand­boek en de inzet van men­sen en mid­de­len, uit de con­trole van kwa­li­teits­zorg en dienst­ver­le­ning. Klik hier voor ons ISO 17100-cer­ti­fi­caat. Klik hier voor ons NEN EN 15038-cer­ti­fi­caat. 

 

vvin logo los met EUATC

VERTALEN.NL is sinds 2007 erkend lid van de bran­che­ver­e­ni­ging van ver­taal­bu­reaus, de VVIN, en net­werk­lid van de Euro­pean Union of Asso­ci­a­ti­ons of Trans­la­tion Com­pa­nies. Als ver­taal­bu­reau zijn wij gehou­den aan de gedrags­code van deze ver­e­ni­gin­gen.

 

MVO Nederland300x150

VERTALEN.NL is sinds 2011 part­ner van MVO Neder­land en brengt zo haar res­pect voor mens, cul­tuur en natuur tot uiting. Het nieuwe wer­ken is sinds jaren een vaste com­po­nent van onze bedrijfs­fi­lo­so­fie. Daar­naast stel­len wij onze dien­sten belan­ge­loos ter beschik­king aan klein­scha­lige goede doe­len waar­on­der Stich­ting Water voor Fili­pij­nen, Hope for School, Stich­ting Gesar Fund, Natuur­mo­nu­men­ten en Papageno – een door Jaap en Aal­tje van Zwe­den in het leven geroe­pen stich­ting.

 

Bureau btvHet Bureau beë­digde tol­ken en ver­ta­lers (Bureau btv) res­sor­teert onder de Raad voor Rechts­bij­stand en is in 2009 door de Minis­ter van Jus­ti­tie belast met uit­voe­rings­as­pec­ten van de Wet beë­digde tol­ken en ver­ta­lers. Het Bureau btv houdt een kwa­li­teits­re­gis­ter van beë­digde tol­ken en ver­ta­lers bij. Toe­la­ting tot het regis­ter is geba­seerd op aan­ge­scherpte regels voor juri­di­sche taal­spe­ci­a­lis­ten in Neder­land. Aan inschrij­ving in dit regis­ter zijn strenge eisen ver­bon­den, zoals de ver­plich­ting tot bij­scho­ling en het peri­o­diek over­leg­gen van een Ver­kla­ring omtrent gedrag waar­voor een spe­ci­aal zwaar scree­nings­pro­fiel geldt. De juri­di­sche ver­ta­lers en tol­ken van VERTALEN.NL staan inge­schre­ven in het – ove­ri­gens open­bare – Rbtv.

 

ngtv300x150

Het NGTV is het Neder­landse beroeps­ge­noot­schap voor tol­ken en ver­ta­lers. Onze interne mede­wer­kers zijn aan­ge­slo­ten bij het NGTV (vanaf 1987). Onze bui­ten­landse collega’s zijn lid van de Ame­ri­can Trans­la­tors Asso­ci­a­tion, het Insti­tute of Trans­la­tion and Inter­pre­ting, de Bun­des­ver­band der Dol­met­scher und Über­set­zer, de Soci­été fran­çaise des tra­duc­teurs, de Asso­ci­a­zi­one Ita­li­ana Tra­dut­tori e Inter­preti of de Aso­cia­ción Espa­ñola de Tra­duc­to­res, Cor­rec­to­res e Inté­r­pre­tes.

 

    Vertalen competentie

  

Part­ner van MVO Neder­land.
Gecer­ti­fi­ceerd voor ISO 17100.

Klanten over ons werk

 • Wederom dank voor jullie meer dan snelle handelen! Ontzettend fijn om op deze manier met jullie te kunnen samenwerken.
  customer photo

  mr. C.A. van Hunsel-Cok, Advocaat | RWV Advocaten

 • Dank voor de snelle service. Ik heb heel blij met het resultaat.
  customer photo

  Wouter Lammerse, CEO | BlueRock Logistics

 • Excellent service, quickly to respond and pro-active!
  customer photo

  mr. Pieter Timmermans, EBH Elshof advocaten

 • Wir sind überaus zufrieden mit der Qualität der Dienstleistung. VERTALEN.NL hilft uns unsere Zeiteinheiten durch ihre schnelle Rückmeldungen einzuhalten. Die Übersetzungen entsprechen unseren Standards um unser Unternehmen in verschiedenen Regionen weiterzuentwickeln.
  customer photo

  Marcel Isenschmid, Product Designer | Medisanté AG Switzerland

 • Dat is wel heel erg snel! Ook nu weer dank voor jullie service.
  customer photo

  Cynthia Bergen Henegouwen, HR Manager| Euro-Tyre B.V.

 • Dankjewel voor de uitstekende vertaling. Ik ben bijzonder tevreden.
  customer photo

  Eise J. Akker, Directeur| HDEPP

 • De door jullie verzorgde vertaling was naar volle tevredenheid.
  customer photo

  Mariët Schoemaker, PR-medewerkster | Kunst in Ootmarsum

 • Top gedaan. Heel veel dank voor de Nederlandse vertaling.
  customer photo

  R. Slijpen, Directeur | RS2Play

 • Geniet van de cd met de perfect door jullie vertaalde teksten! Hulde aan VERTALEN.NL!
  customer photo

  Reinier Korver, Musicus | Reinierkorver.nl

 • Super bedankt! Top service! Mijn complimenten :-)
  customer photo

  Sinaya Durgaram, | Raadsheeren Assurantiën

 • VERTALEN.NL blijkt keer op keer in staat vertalingen op korte termijn te leveren en bij veranderende wensen wordt flexibiliteit getoond. Prettig samenwerken dus!
  customer photo

  Boris Vildosola Bustos, Marketing Manager| STAPLES

 • Dankjewel voor het zeer voorspoedige vertaalwerk!
  customer photo

  Vincent Bohté, Principal Recruiter| ING Nederland

 • Wij zijn erg tevreden over de samenwerking: snelle en persoonlijke service en klantvriendelijk.
  customer photo

  Patricia van der Heiden, Marketing Department| Van Leeuwen Stainless B.V

 • Bedankt nog voor de eerdere geleverde documenten deze week. De levertijd was erg goed. Mijn klant is hier mee geholpen en wij dus ook. Kort komt het er op neer dat ik tevreden ben over de gang van zaken.
  customer photo

  Arjan van den Elzen, Project Manager| Salesupply Nederland

 • Eindelijk een SERVICE-bureau gevonden dat de ouderwetse kwaliteit van de dienstverlening kan leveren op het gebied van vertaalwerk, maar dan wel met de moderne technieken…
  customer photo

  Hans van den Bedem, Algemeen Directeur| Habo DaCosta BV

 • VERTALEN.NL translates into several languages, so this is very useful. We got all the translations very fast back, so this is an interesting partner to deal with. I found their pricing very reasonable as well.
  customer photo

  Ron Smeele, CEO| Arle

 • Always quick response and efficient translation are highly appreciated.
  customer photo

  Vidar Bjønnes, Bid Manager| Kongsberg Norcontrol IT AS

 • De kwaliteit is prima.
  customer photo

  Astrid Müller, Online Marketeer| MedPets.de

 • Wat een service! Ongekend.
  customer photo

  Patrick Janssen, CEO| Hollandevenementengroep.nl

 • De handleidingen zagen er zeer goed uit en over de service zijn wij tot nu toe zeer goed te spreken.
  customer photo

  Biedjai Sahti, Chief Engineer| Smicon BV

 • Wij zijn zeer te spreken over de snelle dienstverlening én het verwerken van XML-bestanden.
  customer photo

  Dennis Slier, Sales Manager| Sparco International BV

 • In the highly competitive world of GPS development, we need to be able to localize our products into a wide selection of European and non-European languages. In this fast-paced environment being the first to provide a localized application makes the difference and helps us getting the deals. VERTALEN.NL helps us to come up to the challenge by providing quality translation within the shortest possible turnaround time.
  customer photo

  Jochem Kentgens, LLM, CEO| CosmicNavigation

 • Ik moet zeggen dat uw vertaler het zeer goed gedaan heeft, onze ervaringen met andere vertalers is dat in de eerste vertaling vaak veel meer fouten worden ontdekt. Dus onze complimenten!
  customer photo

  Danny Schwallier, International Quality Consultancy

 • Heren, ik heb de lijst bekeken en moet zeggen dat de vertalingen vrijwel correct zijn uitgevoerd volgens de in de branche gehanteerde terminologie. Echt netjes hoor, dat maak ik wel eens anders mee.
  customer photo

  Joost van Lint, Marketing Communications Manager| Somfy Netherlands

 • A translations office that meets our standards when it comes down to to transparency and clear motives. Their work has assisted us many times during negotiations with foreign companies, mostly Dutch, and if it was not for Vertalen.nl’s swift and accurate translations we might have lost out on a numerous amount of contracts. We hope that as our business matures that they too grow.
  customer photo

  Benedict Twynam

 • VERTALEN.NL heeft zichzelf in dienstverlening wederom overtroffen!!
  customer photo

  Pieter Meulman, Communicatieadviseur| Gemeente Delft

 • De folders van onze klant liggen nu op de drukpers. Het is allemaal weer gelukt. Mede door jullie snelle hulp.
  customer photo

  Gerrie Hoestra, Directeur| Fast Company Group

 • Wederom dank voor jullie meer dan snelle handelen! Ontzettend fijn om op deze manier met jullie te kunnen samenwerken.
  customer photo

  mr. C.A. van Hunsel-Cok, Advocaat | RWV Advocaten

 • Dank voor de snelle service. Ik heb heel blij met het resultaat.
  customer photo

  Wouter Lammerse, CEO | BlueRock Logistics

 • Excellent service, quickly to respond and pro-active!
  customer photo

  mr. Pieter Timmermans, EBH Elshof advocaten

 • Wir sind überaus zufrieden mit der Qualität der Dienstleistung. VERTALEN.NL hilft uns unsere Zeiteinheiten durch ihre schnelle Rückmeldungen einzuhalten. Die Übersetzungen entsprechen unseren Standards um unser Unternehmen in verschiedenen Regionen weiterzuentwickeln.
  customer photo

  Marcel Isenschmid, Product Designer | Medisanté AG Switzerland

 • Dat is wel heel erg snel! Ook nu weer dank voor jullie service.
  customer photo

  Cynthia Bergen Henegouwen, HR Manager| Euro-Tyre B.V.

 • Dankjewel voor de uitstekende vertaling. Ik ben bijzonder tevreden.
  customer photo

  Eise J. Akker, Directeur| HDEPP

 • De door jullie verzorgde vertaling was naar volle tevredenheid.
  customer photo

  Mariët Schoemaker, PR-medewerkster | Kunst in Ootmarsum

 • Top gedaan. Heel veel dank voor de Nederlandse vertaling.
  customer photo

  R. Slijpen, Directeur | RS2Play

 • Geniet van de cd met de perfect door jullie vertaalde teksten! Hulde aan VERTALEN.NL!
  customer photo

  Reinier Korver, Musicus | Reinierkorver.nl

 • Super bedankt! Top service! Mijn complimenten :-)
  customer photo

  Sinaya Durgaram, | Raadsheeren Assurantiën

 • VERTALEN.NL blijkt keer op keer in staat vertalingen op korte termijn te leveren en bij veranderende wensen wordt flexibiliteit getoond. Prettig samenwerken dus!
  customer photo

  Boris Vildosola Bustos, Marketing Manager| STAPLES

 • Dankjewel voor het zeer voorspoedige vertaalwerk!
  customer photo

  Vincent Bohté, Principal Recruiter| ING Nederland

 • Wij zijn erg tevreden over de samenwerking: snelle en persoonlijke service en klantvriendelijk.
  customer photo

  Patricia van der Heiden, Marketing Department| Van Leeuwen Stainless B.V

 • Bedankt nog voor de eerdere geleverde documenten deze week. De levertijd was erg goed. Mijn klant is hier mee geholpen en wij dus ook. Kort komt het er op neer dat ik tevreden ben over de gang van zaken.
  customer photo

  Arjan van den Elzen, Project Manager| Salesupply Nederland

 • Eindelijk een SERVICE-bureau gevonden dat de ouderwetse kwaliteit van de dienstverlening kan leveren op het gebied van vertaalwerk, maar dan wel met de moderne technieken…
  customer photo

  Hans van den Bedem, Algemeen Directeur| Habo DaCosta BV

 • VERTALEN.NL translates into several languages, so this is very useful. We got all the translations very fast back, so this is an interesting partner to deal with. I found their pricing very reasonable as well.
  customer photo

  Ron Smeele, CEO| Arle

 • Always quick response and efficient translation are highly appreciated.
  customer photo

  Vidar Bjønnes, Bid Manager| Kongsberg Norcontrol IT AS

 • De kwaliteit is prima.
  customer photo

  Astrid Müller, Online Marketeer| MedPets.de

 • Wat een service! Ongekend.
  customer photo

  Patrick Janssen, CEO| Hollandevenementengroep.nl

 • De handleidingen zagen er zeer goed uit en over de service zijn wij tot nu toe zeer goed te spreken.
  customer photo

  Biedjai Sahti, Chief Engineer| Smicon BV

 • Wij zijn zeer te spreken over de snelle dienstverlening én het verwerken van XML-bestanden.
  customer photo

  Dennis Slier, Sales Manager| Sparco International BV

 • In the highly competitive world of GPS development, we need to be able to localize our products into a wide selection of European and non-European languages. In this fast-paced environment being the first to provide a localized application makes the difference and helps us getting the deals. VERTALEN.NL helps us to come up to the challenge by providing quality translation within the shortest possible turnaround time.
  customer photo

  Jochem Kentgens, LLM, CEO| CosmicNavigation

 • Ik moet zeggen dat uw vertaler het zeer goed gedaan heeft, onze ervaringen met andere vertalers is dat in de eerste vertaling vaak veel meer fouten worden ontdekt. Dus onze complimenten!
  customer photo

  Danny Schwallier, International Quality Consultancy

 • Heren, ik heb de lijst bekeken en moet zeggen dat de vertalingen vrijwel correct zijn uitgevoerd volgens de in de branche gehanteerde terminologie. Echt netjes hoor, dat maak ik wel eens anders mee.
  customer photo

  Joost van Lint, Marketing Communications Manager| Somfy Netherlands

 • A translations office that meets our standards when it comes down to to transparency and clear motives. Their work has assisted us many times during negotiations with foreign companies, mostly Dutch, and if it was not for Vertalen.nl’s swift and accurate translations we might have lost out on a numerous amount of contracts. We hope that as our business matures that they too grow.
  customer photo

  Benedict Twynam

 • VERTALEN.NL heeft zichzelf in dienstverlening wederom overtroffen!!
  customer photo

  Pieter Meulman, Communicatieadviseur| Gemeente Delft

 • De folders van onze klant liggen nu op de drukpers. Het is allemaal weer gelukt. Mede door jullie snelle hulp.
  customer photo

  Gerrie Hoestra, Directeur| Fast Company Group