vertalen
Go to Top

Chi­nese ver­ta­lin­gen

Klant centraal | Competent | Kostenbewust | Innovatief | Oplossingsgericht

 

 

U wilt uw markt vergroten?

Internationaliseren?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Profiteer van ons specialisme!

China is een snel­groei­ende markt en export­land num­mer 2 voor Neder­land, met­een na Duits­land. Ver­ta­lin­gen in en uit het Chi­nees kun­nen dus inte­res­sant zijn, bij­voor­beeld wan­neer u een bedrijf wilt oprich­ten of een joint ven­ture wilt aan­gaan met een Chi­nese part­ner.

Met meer dan een mil­jard moe­der­taalspre­kers is het Chi­nees de groot­ste taal ter wereld. Eigen­lijk kan men niet spre­ken van “het Chi­nees“; wat wij ver­staan onder Chi­nees is in wer­ke­lijk­heid een ver­za­mel­naam voor diverse taal­va­ri­ë­tei­ten die in China en omge­ving wor­den gespro­ken. Geluk­kig is er één vari­ant die door vrij­wel iedere inwo­ner van China begre­pen wordt: het Stan­daard­man­da­rijn. Deze vari­ant vormt dan ook de basis voor alle Chi­nese ver­ta­lin­gen.

Het Stan­daard­man­da­rijn wordt in twee schrift­sys­te­men weer­ge­ge­ven: ‘ver­een­vou­digd’ en ‘tra­di­ti­o­neel’. In China en Singapore wordt het ver­een­vou­digde sys­teem gebruikt, bui­ten China het tra­di­ti­o­nele.

Via ons part­ner­bu­reau in Shenz­hen zijn wij recht­streeks ver­te­gen­woor­digd in China. Hoog­waar­dige ver­ta­lin­gen gega­ran­deerd, dus. Daar­naast bie­den wij de vak­kun­dige type­set­ting (DTP) van alle soor­ten docu­men­ten in het Chi­nees aan. Tot ons dien­sten­pak­ket beho­ren o.a. tol­ken op loca­tie, waar dan ook in China. Infor­meer vrij­blij­vend naar onze con­cur­re­rende tarie­ven voor Chi­nese ver­ta­lin­gen.

Of bel ons voor een vrij­blij­vende offerte of een ver­taal­ad­vies op maat: (071) 579 30 60. Voor meer­ta­lige opdrach­ten en gecom­bi­neerde pro­jec­ten, zoals ver­ta­ling inclu­sief DTP en SEO-loka­li­sa­tie heb­ben wij heel inte­res­sante aan­bie­din­gen voor u in petto.

2013: ruim 10 mil­joen woor­den ver­taald
Bel ons voor een vrij­blij­vende offerte of een ver­taal­ad­vies op maat: (071) 579 30 60

Waarom wij de beste zijn

 • Recht­streekse ver­te­gen­woor­di­ging in Shenz­hen, China
 • Rele­vante ken­nis van de zake­lijke en cul­tu­rele
      ach­ter­grond van de Chi­nese markt
 • Ver­taal­pro­ces vol­gens de Euro­pese stan­daard EN 15038,
      dus inclu­sief revi­sie
 • Pro­fes­si­o­nele opmaak in het Chi­nees van alle soor­ten
      docu­men­ten
 • Zeer gun­stige tarie­ven
 • Wij bie­den een over­stap­ser­vice met eco­no­misch voor­deel

Hoe werken wij

 • Wij luis­te­ren zorg­vul­dig naar uw spe­ci­fieke wen­sen en eisen ten aan­zien van het Chi­nees.
 • Wij selec­te­ren de meest geschikte vertaler(s). De ver­ta­ler wordt voor­zien van de nodige brie­fing, docu­men­ta­tie en klant­spe­ci­fieke vak­ter­mi­no­lo­gie. De ver­ta­ling wordt door een 2e ver­ta­ler gere­vi­seerd.
 • Bin­nen de after-sales vindt een peri­o­dieke eva­lu­a­tie plaats.

U hebt een Chinese vertaling nodig?

Klik dan op de knop rechts en neem geheel vrijblijvend contact met ons op!