vertalen
Go to Top

Verrassend, relevant, gedegen..

… dat wil verTAALblog zijn. Geen info-overkill, maar informatie in een verrassend perspectief. Met de nodige prikkels.

VERTALEN.NL gaat samen­wer­king aan met incu­ba­tor 15KM

SAMEN ONDERNEMERSCHAP STIMULEREN MET 15KM Samen met incu­ba­tor 15KM wil­len wij onder­ne­mers sti­mu­le­ren om door te groeien op de inter­na­ti­o­nale markt. Sinds kort is 15KM erkend faci­li­ta­tor voor star­tups. Een betrouw­bare bege­lei­der van bui­ten­landse star­tende onder­ne­mers. Wij zijn ver­heugd om onze samen­wer­king met 15KM bekend te maken en zien uit naar de inno­va­tieve busi­ness-ideeën die we samen dat extra duw­tje in de rug kun­nen geven. Van onze kant doen wij dit Read More

Ver­ta­lin­gen die als muziek in de oren klin­ken

Ver­ta­lin­gen die als muziek in de oren klin­ken VERTALEN.NL ver­taalt tek­sten bij nieuw­ste cd van Rei­nier Kor­ver Zater­dag 6 augus­tus bezocht direc­teur Rolf Wen­ne­kes namens VERTALEN.NL de cd-pre­sen­ta­tie van Rei­nier Kor­ver. In de St. Maar­tens­kerk te Zalt­bom­mel bracht de geta­len­teerde orga­nist muziek­stuk­ken van zijn cd “Jus­tin Hein­rich Knecht”, een ten onrechte ver­ge­ten com­po­nist, ten gehore. Er werd volop geno­ten van de prach­tige klan­ken op deze mooie zomer­mid­dag. Rolf Wen­ne­kes, die Read More

VERTALEN.NL bege­leidt acteurs bij twee­ta­lige musi­cal

VERTALEN.NL bege­leidt acteurs bij twee­ta­lige musi­cal Duin- en Bol­len­streek — 8-6-2016. Wij onder­steu­nen graag lokale cul­tu­rele ini­ti­a­tie­ven en heb­ben dan ook dit voor­jaar de acteurs van de twee­ta­lige musi­cal ‘Enge­land­vaar­ders’ bege­leid met Duitse taal­coa­ching. Het ver­haal, dat zich afspeelt tij­dens de begin­ja­ren van de Tweede Wereld­oor­log, werd voor een groot deel in het Duits gespeeld. Direc­teur Rolf Wen­ne­kes heeft de acteurs gehol­pen om de uit­spraak van de Duitse taal onder Read More

VERTALEN.NL start actie op de Inter­na­ti­o­nale Dag van de Aarde voor MVO Neder­land-part­ners

VERTALEN.NL start actie op de Inter­na­ti­o­nale Dag van de Aarde voor MVO Neder­land-part­ners OEGSTGEEST – 11-4-2016 – Vrij­dag 22 april, op de Inter­na­ti­o­nale Dag van de Aarde trapt MVO-part­ner VERTALEN.NL haar MVO-actie af. De actie is exclu­sief bedoeld voor mede­part­ners van MVO Neder­land en deel­ne­mers aan de Kli­maat­co­a­li­tie. Dag van de Aarde Op deze bij­zon­dere dag staat de wereld even stil bij zich­zelf en wordt ieder­een wereld­wijd opge­roe­pen om de aarde Read More

VERTALEN.NL wint eer­ste prijs t.w.v. bijna € 50.000 met cre­a­tieve cam­pagne

VERTALEN.NL wint eer­ste prijs t.w.v. bijna € 50.000 met cre­a­tieve cam­pagne OEGSTGEEST – 4-2-2016 – Woens­dag 3 febru­ari 2016 nam het in Oegst­geest geves­tigde ver­taal­bu­reau VERTALEN.NL de eer­ste prijs in ont­vangst ter waarde van bijna € 50.000. De prijs werd fees­te­lijk uit­ge­reikt door Clear Chan­nel Hil­le­naar, een grote spe­ler op de Neder­landse markt voor out­door reclame. De door Clear Chan­nel Hil­le­naar uit­ge­schre­ven wed­strijd bestond uit het maken van een video­cam­pagne van Read More

VERTALEN.NL ver­werft ISO 17100-cer­ti­fi­caat voor ver­taal­dien­sten

Stan­daard voor hoog­waar­dige ver­ta­lin­gen VERTALEN.NL ver­werft ISO 17100-cer­ti­fi­caat voor ver­taal­dien­sten OEGSTGEEST, 3-2-2016 — In febru­ari 2016 is VERTALEN.NL — een onder­ne­ming van World Lan­gu­age Group bv te Oegst­geest — door Kiwa Neder­land B.V. gecer­ti­fi­ceerd. VERTALEN.NL werd in 2006 opge­richt en voor­ziet een groot aan­tal voor­aan­staande Neder­landse bedrij­ven, regi­o­nale en lan­de­lijke over­he­den van hoog­waar­dige ver­taal­dien­sten. Tij­dens de audit wer­den de schrif­te­lijk vast­ge­legde pro­ces­sen en pro­ce­du­res van het kwa­li­teits­hand­boek van VERTALEN.NL door Read More

Over gum­mi­beer­tjes en slag­zin­nen

Over gum­mi­beer­tjes en slag­zin­nen – remi­nis­cen­ties van een baby­boo­mer Door: Rolf Wen­ne­kes Gebo­ren in het katho­liek-bur­ger­lijke Nij­me­gen en voor ver­re­weg het groot­ste deel van mijn vor­mings­ja­ren geto­gen in het land van onze oos­ter­bu­ren – dat zelfde Roomse Rijn­land – heb ik menige his­to­ri­sche gebeur­te­nis van de 20e eeuw van heel dicht­bij mogen mee­ma­ken. Bij­voor­beeld hoe de jon­gere broer van een van mijn klas­ge­no­ten nu minis­ter van BiZa onder mevrouw Mer­kel Read More

Spra­ke­loos­heid van een ver­ta­ler

Aan genen­zijde van woor­den Over de spra­ke­loos­heid van een meer­ta­lig ver­ta­ler – De Zau­ber­berg van Gould, ofwel Gold­berg: vari­a­ties over een aloud thema. Door: Rolf Wen­ne­kes “A rose is a rose is a rose”. Dich­ter bij wer­ke­lijk­heid komt taal niet. “Ik ben die ik ben”: onein­dig­heid ligt bui­ten, boven woor­den. Meta­taal: Wor­über man nicht spre­chen kann, dar­über muss man schwei­gen – zo sim­pel is het in feite. En ook de beel­dende kunst Read More

Woord van het jaar 2015 – een gemiste kans…

Door: Rolf Wen­ne­kes Sjoe­mel­soft­ware… We wor­den genept waar we bij­staan. De nep is diep weg­ge­stopt. TÜV en TNO had­den er geen notie van. Zelfs tot in de USA ston­ken en ver­vuil­den VW-die­sel­tjes tot boven de softe cij­fers van de dia­gno­se­soft­ware. Toen de hel over al dat emis­sie­ge­sjoe­mel los­barstte in Wolfs­burg moest zelfs Angela Mer­kel ingrij­pen en opko­men voor het ooit zo onbe­ris­pe­lijke imago van “Made in Ger­many”. De boe­tes zul­len Read More